top of page

FÖDELSEN

Födelsens fest kallas också ”Påsk” och ”Ljusens fest”.

”Påsk” för att den förutser redan Uppståndelsens Påsk, ”Ljusens fest” för att det är uppenbarelsens ljus av den enda och treeniga Guden. Den är inkarnationens fest.

Gud blir Människa för att återge människan den gamla bilden och värdigheten av Guds barn. Jesajas rop är hela mänsklighetens rop: ”O att du slet itu himlen och steg ner!” (Jes 64:19). Födelsen är Guds svar: ”Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig” (Luk 1:35).

Nu är allt nytt! Det är Återskapelsen.

Betlehems stjärna som lyser upp och leder alla ikonens karaktärer är tecken på Guds ingripande på jorden, strålningen som går upp från stjärnan betyder Guds enda väsen. De tre strålningarna som kommer ut tyder på de tre gudomliga Personers delaktighet till frälsningens plan.

Krubban är lik en grav och förutser Kristi död avvisad av sitt folk redan från födelsen. Profeten Jesajas skriver: ”Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba, men Israel känner inte sin Herre, mitt folk har inget förstånd” (Jes 1:3).

Bindorna som barnet är lindad i kommer att lämnas kvar vid graven som bevis på hans Uppståndelse.

Grottans mörker är helvetet. Kristus placerar hans födelse ner i dödsriket och vi begrundar, ”Betlehems lamm som har besegrat ormen och givit fred till världen” som ligger i krubban. Jesu barn är redan Jesajas smärtornas Man.

Ner till vänster finns funten till spädbarnets bad, första handlingen fullständigt mänsklig som visar att den väntade Messias har kommit och är verkligen Människosonen. Den är också tecken på Dopet.

Vid sidan om funten, är trädet, symbol för barnet, fullbordan av Jesajas profetia: ”En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam, ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens Ande” (Jes 11:1-2).

Utanför grottan är i ett purpurrött täcke, kunglighets färg, Jungfrun Maria. Utan Henne, utan Kyrkan, kan man inte nå Jesus. Hennes blick är fast i åskådningen: ”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det” (Luk 2:19). De tre stjärnorna på pannan och på axlarna betecknar hennes jungfrulighet före, under och efter förlossningen.

Nere till höger, finns Josef i djup meditation. Han är angripen av tvivel.

Framför honom är djävulen i skepnad av herden Tirso. Apokryferna hänvisar till hans frestande ord: ”Liksom denna käpp inte kan producera kvistar kan inte en gammal man som du alstra och å andra sidan en Jungfru föda”. Men direkt efter skall käppen blomstra.

I Josefs gestalt berättar ikonen den universella frestelsen som följer genom åren: Gud existerar inte, bara den synliga världen finns; det finns ingen övernaturlig födelse, för att det är omöjligt att den gudomliga naturen blir kött.

Äran runt Helige Josefs huvud gör honom redan segrare över frestelsen.

Längst upp till vänster, ser man de Vise männen. Gud för dem till tillbedjan som nationernas tecken och förstling. De har med sig gåvor till Barnet: guld, rökelse och myrra, tecken på hans kunglighet, gudomlighet och lidelse.

Änglarna, i mitten, tillber Barnet med täckta händer för att bevisa hans kunglighet. Ängeln, högst upp till höger som bugar sig mot herdarna, uttrycker ömhet och skydd från skyddsängeln.

Hela ikonen överför glädje, för att ”Idag förenas himmelen och jorden. Idag har Gud kommit till jorden och människan har åter stigit till himmelen”. Helige Maximus tillägger: ”Bara den som genomtränger utöver korset och graven och är införd i Uppståndelsens mysterium inser syftet genom vilket Gud har skapat allting.

FÖDELSEN
bottom of page